Læs P. Aloysius Deeney, ocd.

artikel:

"Profil af en sekularkarmelit"

 

Du kan også downloade artiklen som PDF-fil - HER

 

Sekularordenen

Hvad er en sekularorden?

Der har altid været mennesker som har følt sig tiltrukket af en bestemt ordens spiritualitet. Derfor har der omkring de forskellige ordener dannet sig hele familier af beslægtede kongregationer og løsere sammenslutninger. Karmels Sekularorden indtager en særlig plads i denne karmelitiske familie.

I vores konstitutioner står: ”Kernen i denne familie er De uskoede Karmeliters Orden (også kaldet Det teresianske Karmel): brødrene, de klausurerede nonner og sekularerne. Det er én orden med samme karisme. Ordenen er næret af Karmels lange tradition, udtrykt i Den hellige Alberts regel og de karmelitiske kirkelæreres undervisning…”

Vi sekularkarmeliter lever ude i samfundet, i familie eller som enlige. Men vi stræber efter at forene det kontemplative liv med vort daglige aktive liv. Vi har samme kald til hellighed som munke og nonner, vi følger også lige som dem den karmelitiske vej for at nå til dette mål, men vores daglige levevis er forskellig fra deres.

Derfor har vi også erfaringer som vi kan dele ud af til andre som føler sig draget mod et inderligere meditativt bønsliv, men ikke har noget kald til at gå i kloster.

Den danske fraternitet

Der har i mange år her i landet været enkeltpersoner som har været medlemmer af Karmels Sekularorden. I 1992 var vi blevet så mange at vi kunne danne et selvstændigt fraternitet med et ledende råd og en regulær undervisning af nye postulanter.

Vi er nu ca. 40 hvoraf de ti er kommet til i de sidste år.

En sekularkarmelits dag indrammes af tidebønnerne: laudes om morgenen, vesper om aftenen. Det absolut centrale i vort liv er den indre bøn – sådan kalder vi helst meditationen. I den daglige messe - når vi har denne mulighed - og i hyppig modtagelse af bodens sakramente (skriftemålet) får vort liv med Gud sin næring.

Postulanter og novicer mødes hveranden måned, hvor forskellige aspekter af Karmels liv bliver inddraget i oplæg og drøftelse, og hvor vi altid har fælles indre bøn.

Vi har to fælles ordensretræter årligt. Vi skal deltage i mindst en af disse. Herudover bør sekularkarmelitterne deltage i een individuel retræte om året.

Den, som føler sig draget mod vores ordensfamilie må først lære Karmels spiritualitet at kende, og dette kan ske gennem læsning af vore helgeners skrifter eller ved at læse nogle af p. Wilfrid Stinissens bøger, skrevet som de er ud fra mange års liv som karmelit.

Hvorfor medlem af en sekularorden?

Mange af sekularkarmeliterne vil nok have svært ved at besvare dette spørgsmål for det føles jo bare så naturligt: Jeg havde en længsel efter et dybere bønsliv, efter at få en vis stilhed og ensomhed ind i min hverdag. Karmels spiritualitet svarede til min længsel. Jeg følte mig hjemme dér og fandt dér den åndelige vejledning som jeg trængte til. Ordenens helgener forsyner mig med åndelig læsning - og gennem alt dette føler jeg Guds kald til at leve som sekularkarmelit.

Hvorfor aflægge løfter?

Det hører med til kærlighedens væsen at ville hengive sig. Det er en bibelsk tanke at afgive løfter:

Da vil jeg lovsynge dit navn til evig tid
og indfri mine løfter dag efter dag.

Sl.61.9

Og salmisten opfordrer til at aflægge løfter:

Aflæg løfter til Herren, jeres Gud og indfri dem.

Sl. 76,12

 

I dag er mange bange for at aflægge løfter, det være sig i ægteskab eller ordensliv. Enhver beslutning medfører en frustration. Den der går i kloster, kan ikke gifte sig - og omvendt. Når jeg tilknytter mig karmeliterordenen, stiller jeg den indre bøn i centrum og kan ikke samtidig dyrke andre ordeners særpræg eller flakke rundt i alt det nye der hen ad vejen dukker op.

Når Gud fører os ind på den vej som er vores, så vågner beslutsomheden: Vi vil love at gå den vej til enden.

I vores Sekularorden går der 2-3 år før man aflægger de første løfter - for tre år - og først efter disse tre år kan man aflægge evige løfter. Denne lange prøvetid viser respekten for menneskets frihed. Man kan så let i den første begejstring ønske at binde sig, men ordenen siger ud fra sin erfaring: nej holdt! Du skal binde dig i fuld frihed, ikke i en begejstringsrus. Du må i lang tid have afprøvet dette liv før du binder dig til det.

Interesserede kan henvende sig - HER

Karmels mystik er for alle

Det ligger i sagens natur at medlemskab af Karmels sekularorden er forbeholdt katolikker. Men det kan ikke nok betones at denne vej er for alle.

Det er uhyre vigtigt i dag at betone at den kristne mystik - altså også den karmelitiske - kan leves i alle livssituationer.